WHAT IS THE MATRIX?

2012.05.29. 15:01

matrix_1338290178.gif_600x450

MI LEHET A MÁTRIX?

1500.jpgALÁBBI TÖRTÉNETÜNK NEM IGAZÁN A FIATALABB KOROSZTÁLYOKNAK SZÓL, DE MIVEL A BIBLIA ABSZOLÚT VILÁGHÍRNEVES ISMERTSÉGNEK ÖRVEND ÍGY AZTÁN NEKIK IS VAN ÉS LEHET BELŐLE RENGETEG TANULNIVALÓJUK.EZEN HELYÜTT SZÁMOLNÉK BE VISZONYLAGOS RÉSZLETESSÉGGEL, AVVAL HOGY KIK ÉS MIT IS TETTEK VELEM, VAGY MAGUKKAL VAGY EGÉSZ NÉPEIKKEL, AMIÉRT ÉS AMIDŐN ÉS AMIKOR RENDKÍVÜL ROSSZUL DÖNTÖTTEK ÉSVOLT MÉRTÉK FEL BAROMI HIBÁSAN A FENNÁLLÓ HELYZETET!orbacsurnya.jpgOBERLANDER BARUCH ÉS KÖVES SLOMÓ amar_budapest.jpgA KÉT KIS FASZFEJ TUDÁLÉKOS KÖCSÖG SZEMÉLYESEN(mindketten) IS A MESSIÁSUK MEGTAGADÓI, HARMADIK KIS DELIKVENSÜNKKEL: barataimazu.jpgMAGÁVAL KOVES.jpgJÉZUS BIBLIAI APOSTOLÁVAL-TESTVÉRÉVEL izr60konf-ronatam.jpgRÓNA TAMÁS RABBINKKAL ...Jézus letartóztatását a főpapok parancsára a jeruzsálemi templomőrök foganatosították, akik foglyukat először Annás házába hurcolták. Ebből is látszik, hogy az események mozgatója Annás főpap volt,Nemeth_Sandor_Jerusalem_Post.jpg aki még az éjszaka folyamán ki akarta hallgatni Jézust, hogy kiegészíthesse az ellene összegyűjtött vádpontokat. Jézus azonban nem volt hajlandó válaszolni Annás kérdéseire. Ezt jogában állt megtenni. A vádlottakat már az ókorban is megillette a vallomástétel megtagadásának joga. Annás ezért parancsot adott arra, hogy vigyék Jézust Kaifás házába. A főtanács Kaifás főpap házában ült össze.Nemeth_Sandor_Ungvari_Feldmajer_Magyar.jpg Itt a főpapok által felbérelt tanúk azt bizonygatták, hogy Jézus hamis próféta, aki le akarja rombolni a zsidó templomot. A tanúk vallomása azonban nem egyezett, s ezért azokat nem lehetett terhelő bizonyítékként elfogadni. A zsidó perjog szerint egyetlen tanú vallomása alapján nem lehetett marasztaló ítéletet hozni, több tanú vallomását pedig csak akkor lehetett elfogadni, ha azok minden apró részletben megegyeztek egymással. A tanúk meghallgatása után a tárgyalást vezető KaifásOrban_Viktor.jpg megpróbálta beismerő vallomásra kényszeríteni a vádlottat, s feltette neki a kérdést: „Te vagy-e a Messiás, az élő Isten fia?" „Én vagyok" - válaszolta Jézus. A főpap erre felkiáltott: „Káromkodott! Mi szükség van még tanúkra? Magatok is hallottátok a káromkodást!" Kaifás a ruháját szaggatva őrjöng, jelenetet rendez. Mindezt azért teszi, hogy befolyásolja a tanácsosokat, magyaregyhazfők.jpgs hogy ne kelljen folytatni az eljárást. Ki kellett volna vizsgálni ugyanis, hogy lehet-e Jézus a Messiás. Mert ha igen, akkor nem történt káromkodás: a Messiás ugyanisgypsikinx.jpg joggal nevezhette magát Isten fiának. A ravasz főpap színlelt őrjöngése elérte célját; kérdésére: „Mi a véleményetek?", a tanácsosok egyhangúlag kiáltották: „Méltó a halálra!" A főtanács URAK.jpgtehát Jézust bűnösnek találta istenkáromlás bűntettében. Az az ember ugyanis, aki azt állította magáról, hogy Isten fia, a zsidó gondolkodásmód szerint önmagát isteni rangra emelte, s ezáltal megsértette Isten fenségét. Jézust ezt követően átvitték a helytartóságra, és Pilátus előtt a következő vádat emelték ellene: „Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak, és Messiás királynak mondja magát." A vád tehát nem káromkodás volt, mivel azt a római jog nem büntette. A főpapok olyan cselekményekkel vádolták meg Jézust, amit a római jog halállal büntetett: az adófizetés megtagadására való lázítással és azzal, hogy királynak vallja magát, ami a rómaiak szemében szintén azt jelentette, ha akadna ima.jpghogy Jézus az államrend elleni lázadó. A felségsértésnek minősülő vádak egyértelműen rágalmak voltak. Ezt Pilátus a vádlott rövid kihallgatás után rögtön felismerte, s kijelentette a főpapoknak: „Semmi vétket sem találok ebben az emberben." Erre a vádlók újabb rágalmakkal álltak elő: „Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egész Júdeáig!" Amint Pilátus meghallotta a Galilea szót, pompás ötlete támadt arra, hogyan szabadulhatna meg az putyin_gyurcsany.jpgügytől. Ha Jézus galileai, akkor Heródes Antipász - aki ekkor éppen szintén Jeruzsálemben tartózkodott - eljárhat ügyében. Egy adott bűnügyben ugyanis az elkövetés helye szerinti hatóságon kívül a vádlott lakóhelye szerinti hatóság is eljárhatott. Pilátus - kihasználva ezt az illetékességi szabályt - Jézus ügyét áttette Heródeshez. Az ügy azonban Heródesnek is terhes volt: nem akart szembeszállni a vádaskodó főpapokkal, de a Jézust prófétaként tisztelő nép haragjától is félt. Az ügyet ezért visszatette Pilátushoz, aki így kénytelen volt folytatni a Jézus elleni eljárást. A helytartó ekkor megpróbálta az összecsődült tömeget felhasználni a vádlott szabadon bocsátáshoz.tvszekhaz.jpg Így szólt a néphez: „Az a szokás nálatok, hogy húsvétkor szabadon bocsátok valakit. Akarjátok-e, hogy elbocsássam a zsidók királyát?" A római jogban az eljárási kegyelem egyik esetét képezte, amikor a hatóság a nép kérésére szabadon bocsátotta a vádlottat. Jézus esetében erre nyílt lehetőség. A nép azonban - a főpapok által fizetett hangulatkeltők hatására - Jézus helyett egy köztörvényes bűnözőnek, Barabásnak kért kegyelmet. jezuska.jpgBarabás szabadon bocsátását követően Pilátus újból a néphez fordult: „Mit tegyek azzal, akit a zsidók királyának hívtok?" A nép kiabálni kezdett: „Keresztre vele!" A helytartó ekkor arra gondolt, hogy ha megostoroztatja Jézust, az talán kielégíti a tömeg vérszomját, s utána elengedheti a vádlottat. A rómaiak az ostorozást olyan kegyetlen brutalitással hajtották végre, hogy azt sokan nem élték túl. Jézust - megostorozása után - Pilátus a nép elé állította és így szólt: „Ecce homo", „Íme, az ember".kra_christ-06.jpg Ezzel azt akarta elérni, hogy a tömeg Jézusban az egyszerű embert lássa meg, akit megkínoztak, megaláztak, s aki iránt irgalom kell, hogy fakadjon. Pilátus azonban ismét kudarcot vallott. A tömeg - vért látva - még őrjöngőbben követelte Jézus megfeszítését. A helytartó ennek ellenére a vádlott felmentése mellett döntött. Ekkor aNemeth_Sandor_Feldmajer_Peter.jpg főpapok - kijátszva utolsó kártyájukat - fenyegetőzni kezdtek: „Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja. Mindaz, aki királlyá teszi magát, ellenszegül a császárnak." Pilátus ekkor rádöbbent arra, hogy azok, akik Jézust megrágalmazták előtte, ugyanígy őt is megrágalmazhatják a császár előtt.ORRBANN.jpg Megvádolhatják azzal, hogy egy lázadó pártjára állt. Pilátus ismerte Tiberius gyanakvó természetét, s tudta, hogy Jézus elbocsátásával veszélybe kerülhet hivatala, sőt talán még az élete is. E kockázatot nem merte vállalni. Bírói székébe ült, s meghozta a halálos ítéletet: „kiszolgáltatta Jézust, hogy keresztre feszítsék." FOLYTATÁS:

legjobb.jpg

ERDÉLYI ZOLTÁN(WEISZ MÓZES=A MESSIÁS JÉZUS KRISZTUS) DEKLARÁCIÓJA A SAJÁT SZERINTI 2010.ÉVÉBEN KIMONDÁSRA ÉS KIHIRDETÉSRE KERÜLT!

AZ ÉN KINYILATKOZÁSOMHOZ ÉS ÚJ-TÉNYEIMHEZ KÉPEST A MÁSOK ÁLTAL DIKTÁLT TUDÁSOK OLY ZAVAROSAK MANIPULATÍVAK KÖVETKEZETLENEK FELÜLETESEK ÉS LÁTSZÓLAGOSAK , HOGY SZINTE EMLÍTÉSRE SEM MÉLTÓK!

AMIT ÉN NEKEM KELL TUDNOM ÁTADNI, AZOK JELLEGÜKBEN,LÉNYEGÜKBEN JELENTŐSÉGÜKBEN ÉS KITERJEDÉSÜKBEN MINDEN TÖRTÉNELMI-BIBLIAI-TUDOMÁNYOS-VALLÁSI ÉS HÉTKÖZNAPI TÉMÁT FELÜLMÚLNAK!

AHOGYAN ÉN TUDOM EZT A FELADATOT ELVÉGEZNI ,AZ HELYBŐL AZ EGYEDÜLI ISTENI FELHATALMAZÁSÚ , TÖRTÉNELMI-TUDOMÁNYOS ÉS BIBLIAI FORRADALOMMAL ÉR FEL ÉS JELENTI AZT!AMINEK KIFEJTÉSE ÉS KIDOLGOZÁSA EDDIG IS SOK ÉV MEGFESZÍTETT MUNKÁJÁVAL JÁRT.EZ MINIMUM SPECIÁLIS AKADÉMIAI KÜLÖN KUTATÓBIZOTTSÁGOT KÍVÁN ÉS KÖVETEL. AZ IDEVONATKOZÓ ENSZ OKMÁNYOK SZERINTIBE IS.VALAMINT VILÁGHÍRŰ SAJTÓNYILVÁNOSSÁGOT ÉS NOBEL-DÍJAS KIRÁLYSÁGOT.

AZ ÉN ÁLTALAM KIFEJTÉSRE KERÜLT TÉTELEK NAGYVONALAKBAN BÁRMIKOR BÁRKINEK NYILVÁNOSAK MÁR TÖBB ÉVE „A KEZDETEK ÓTA”. A NYILVÁNVALÓ KONKRÉT „MEGHALLGATÁSIG” EZEK AKTUALIZÁLVA ÉS KÓDOLVA IS VANNAK. MINDEN ÁLLÍTÁSOM OLYAN PRECÍZEN LETT ELŐKÉSZÍTVE, HOGY AZOKAT NEM EGY HANEM LEGALÁBB HÁROM KÜLÖNBÖZŐ OLDAL TÁMASZTJA ALÁ., AMÍG AZ”ELLENKEZÉST” EGY SEM!SEMMILYEN MEGKERESÉSRE –MEGHALLGATÁSRA(A MÁSOK HIBÁJÁBÓL) SOR MÉG NEM KERÜLHETETT , ÍGY AZTÁN SENKI NEM ÁLLÍTHATJA, HOGY BÁRMINEMŰ CÁFOLATTAL IS BÁR DE RENDELKEZIK.

MEGMÉRETTETIK TEHÁT A „MESSIÁS-VÁRÓ” ÉS A KRISZTUS-HITETEK IS. ILYEN GENERÁLISAN PROBLEMATIKUS-DILEMMATIKUS TÉTELSORT , AMELYET ÉN TUDOK BÁRMELYIK PILLANATBAN A SZÉLES ÉS A SZAKMAI NYILVÁNOSSÁG ELÉ TÁRNI, TUDOMÁSOM SZERINT, MÉG CSAK SEJTÉS SZINTJÉN SEM FOGALMAZTAK MEG.HOLISZTIKUSSÁGÁBAN PÁRATLANUL ÉS EGYEDÜLÁLLÓAN ÖSSZEFÜGGŐ PARADIGMAVÁLTÁS LESZ EZ,AMENNYIBEN A Z ADOTT ÉS BEVONT TUDOMÁNYTERÜLETEK DOKTORAI VAL ÉS PROFESSZORAIVAL VALÓ EGYEZTETÉS MEGTÖRTÉNIK.

MOST PEDIG LÁSSUK ANNAK NÉHÁNY FONTOSABB VETÜLETÉT:

BÖLCSÉSZ -TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

TÖRTÉNELEM

ANTROPOLÓGIA

TEOLÓGIA

FILOZÓFIA

METAELMÉLETEK-KVANTUMELMÉLET

KÁOSZELMÉLET ÉS JÁTÉKELMÉLET

AGY ÉS TUDATKUTATÁS

PSZICHOLÓGIA-PSZICHIÁTRIA

FIZIKA-ASZTROFIZIKA-CSILLAGÁSZAT

BIOLÓGIA-GENETIKA-EVOLÚCIÓKUTATÁS

NYELVELMÉLETEK-KOMPARATISZTIKA

 § § §

RÉSZLET AZ AKADÉMIA SZABÁLYZATÁBÓL MAJD A MEGTORLÓ ELSÖPRŐ EREJŰ KINYILATKOZÁSA KÖVETKEZZEN!

***

A tudományos osztály ellátja az Akadémia feladataiból a tudományágazatára háruló teendőket. Ennek keretében az osztály * figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet, * számon tartja a tudományágazat tudományos kutatóhelyeit, egyetemi és más tudományos műhelyeit, továbbá az azon kívül működő kutatókat, * kapcsolatot tart a tudományágazatába tartozó tudományos társaságokkal, * tudományos üléseket szervez, * állást foglal a tudományágazata körébe tartozó vagy a tudományágazat szempontjából jelentős tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kérdésekben, véleményt nyilvánít a tudományágazat területén működő akadémiai kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek tevékenységéről; állásfoglalásáról és véleményéről tájékoztatja az AKT-t, és állásfoglalását, véleményét megküldi az Akadémia elnökének, * ellátja a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélése tárgyában megindult eljárásokban rá háruló feladatokat, részt vesz a döntés előkészítésében és javaslatot tesz a döntésre, * véleményt nyilvánít az erőforrások elosztásának a tudományágazatot érintő ügyeiben, * ellátja az illetékességi körébe tartozó köztestületi tagok felvételével, besorolásával, nyilvántartásával, felfüggesztésével, lemondásával kapcsolatos rá háruló feladatokat. A tudományos osztály évente legalább kétszer szervez tudományos felolvasó-, illetve vitaülést.

***

MINDEN SZEMPONTBÓL ÖSSZE FOGUNK JÖNNI AZ AKADÉMIÁVAL, MERT MINDEN ÉRTELEMBEN ÖSSZE KELL JÖNNÜNK. HOGY MIÉRT? TUDNILLIK AZÉRT , MERT AMILYEN MUNKÁT ÉN VÉGEZTEM A hívők kedvéért-AZ ISTEN-MEGBÍZÁSÁBÓL AZ UTÓBBI 5 ÉVBEN , NOS ANNAK AZ EREDMÉNYEKÉNT OLYAN MINDENT ELSÖPRŐ úgynevezett INTERDISZCIPLINÁRIS-azaz sok-sok tudományterületen átívelő- PARADIGMAVÁLTÁST(Történelmi szemléletváltást érő generációváltást és evolúció-revolúciót) TUDTAM MEGTENNI, AMELY GYAKORLATiLAG TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰVÉ LÉSZEN , ELVI JELENTŐSÉGÉT PEDIG RENDKÍVÜLI NAGY MÉRTÉKBEN MEGDOBJA MAJD A SZEMÉLYEM ÉS MÉG MINDEN TUDOMÁNYOKON FELÜLI VALLÁSI REVELÁCIÓINK JELENTŐSÉGE ;FIGYELEMBE VÉVE , CSALÁDOM -BIBLIAI TESTVÉREIM -KILÉTÉT! ÉVSZÁZADOS ÉS ÉVEZREDES TABUK DőLNEK MAJD MEG MIDŐN 1.ELŐSZÖR A SAJTÓBAN KÖZLÖM A KIHÍVÁST, AMIVEL JÁR AZ ÉN TISZTELETBE VÉTELEM 2.MIVEL 2004-ÓTA KÍVÁNOM FELHÍVNI A TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁNK FIGYELMÉT ,HOGY MILY NAGYSZABÁSÚ GONDOLKODÓRA KELL BUKKANNIUK, AKINEK "ÚJ-TÉNYEIVEL"-"KÉSZ HELYZET" TEREMTŐDÖTT ,AMIVEL MINDENEK ELŐTT KELL SZÁMOLNIUK, , MIVELHOGY AZ ÉN KEZEMBEN VAN MINDEN BIZONYÍTÉK MIND EMPÍRIKUS MIND LOGIKAI ÉRTELEMBEN VÉVE .ÉSPEDIG ÍGY MINDAZONÁLTAL 5 ÉVES MEGFESZÍTETT MUNKÁM BA ÉS MINDEN ALÁTÁMASZTOTTSÁGOMBA ÉS AZÓTAI "MEGTOLLASODÁSOM"MIATT IS , DE MINDENEK ELŐTT SORT KELL KERÍTENÜNK EGY OLYAN RENDKÍVÜLI KÖZÖS ÜLÉSRE AZ AKADÉMIA SPECIÁLISAN ERRE AZ ALKALOMRA ÖSSZEHÍVOTT KUTATÓBIZOTTSÁGÁVAL, MELY EZEN EGYEDÜLI ÉS ALTERNATÍV FORMA LEHET CSAK A MEGFELELŐ az ÉN HIHETETLEN ÉS TUDOMÁNYOS -FANTASZTIKUS ÉRTELEMBEN IS PÁRATLAN ÉS EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLYEM ,MEGLÁTÁSAIM ÉS FELFEDEZÉSEIM ÉS TUDOMÁNYOS MUNKÁM-ÉRTÉKELÉSÉRE-VITÁRA-ÁT ÉS MEGBESZÉLÉSRE MIKOR IS A RÉSZTUDOMÁNYOK HIVATALOS DOKTORI ÉS PROFESSZORI SZAKÉRTŐI , VÁLASZT TUDNAK KAPNI VÉGSŐKÉNT FELTETT KÉRDÉSEIKRE , VAGY ÉPPEN HOGY MELY LEGAPRÓBB RÉSZLETEK NEM STIMMELNEK AKTUÁLIS HIPOTÉZISEIKBEN.AMÚGY TOTTÁLISSAN KÖVETKEZETLEN SZÁMUKRA FEL SEM FOGOTT ZŰRZAVARUKBAN , melyet "KÖZÖSEN HALLGATÓLAGOSAN HAZUDOZVA "TARTANAK FENN.MINT VALAMI KÖZÖS TITKOT.EGY A LEGFONTOSABB KÖZÉRDEKET!!! § ..MELY EGYÜTTLÉTÜNK ÉS AZ ÉN VALÓM(természetesen súlyos portfólióm és bűnügyi kutatás szerű gyűjtéseim, valamint többszázoldalas jegyzeteim és írásaim) NAPOKIG ÉS HETEKIG VALÓ FAGGATÁSA KÖVETKEZTÉBEN, KINCSEIMET A MEGFELELŐ FORMÁTUMBAN ÁTADÁSRA TUDOM KERÍTENI, ÉS EZEK UTÁN FOLYTATHATJUK MUNKÁNKAT ÉS ÉN IS FOLYTATHATOM A MUNKÁMAT AMIÉRT ELJÖTTEM. AZ ÚJ KÖZÖS ALAPJAINKON. HIVATALOSSÁ ÉS TUDOMÁNYOSSÁ TETT KONKLÚZIÓINKAT CSERÉRE _____ ÉS AKKOR MIVEL ÉN ANNYIRA EGYÉRTELMŰ ÉS SZUPER-EXTRA GONDOLKODÓ ÉS KIFEJEZŐ VAGYOK EZÉRT MAXIMÁLISAN BÍZ6OK BENNE ,HOGY EBBEN A KONTEXTUSBAN MIKOR IS , A MEGFELELŐ KÖRÜLMÉNYEK ADOTTAK ,AKÁR A MESSIÁSI NEVEM ÁLTALI BIZALOM LÉGKÖRÉBEN, TERMÉSZETESEN EZEK MINT MATEMATIKAI EGYENLETEK NEM VITATHATÓAK HANEM PONTOSAN ÉNÁLTALAM BÁRMIKOR-ÁLMOMBÓL FELKELTVE IS- LEVEZETHETŐEK. MINDENNEK A TETEJÉBEN MÉG AZ IS HIHETETLEN MEGALÁZÓVÁ TESZI AZ ÉN MELLŐZÉSEMET 5 ÉVE AZ ORSZÁG VILÁG ÉS MINDEN NYILVÁNOSSÁG ELŐTT, HOGY HA AZT VESSZÜK , HÁT MIT VESZÍTHETNEK MIT VESZÍTHET MÁR BÁRKI IS ,EGY -TÖBB KONKRÉT VITÁVAL, MEGHALLGATÁSSAL??? ?HA HÜLYESÉGET MONDANÉK-HAZUDNÉK- CSAK ÉN BUKNÉK, CSAK ÉN BUKOK.TEHÁT NEM KÉNE MINDENFÉLE TAMÁSKODÁSOKAT ITTEN HITEGETNIÜK MAGUKKAL.senkik.UGYANAKKOR HA KÉPESEK MAGYARUL BESZÉLNI ÉS GONDOLKODNI ÉS NEM CSAK ÉN VAGYOK EBBEN ELSŐ, AKKOR VISZONT MINDENT MEG TUDUNK NYERNI ÉNÁLTALAM, ÉS AZ IGAZSÁG ÁLTAL. VAGY HA NEM TUDÓSHOZ MÉLTÓN KERESIK AZ IGAZAT , AKKOR HOGYAN GONDOLNAK BÁRMILYEN ÁLLÁST BETÖLTENI?TEHÁT NYUGODJANAK MEG HOZZÁM KÉPEST HA EZT ÍGY ELVETIK, HÁT RENDKÍVÜL PRIMITÍV SZINTET HA MEGÜTNEK, HÁT EL LESZNEK TÖRÖLVE VAGY ÍGY VAGY ÚGY. NOS TEHÁT VAGY ELŐBB EZ ,VAGY A SAJTÓBAN UGYANEZ A FELHÍVÁS, DE HOGY MOST MÁR EL KELL KÖVETKEZNIE A JÓZANSÁGNAK ÉS VILÁGOSSÁGNAK , EBBEN A POKOLI-BÁBELI ZŰRZAVARBAN AZ BIZTOS! Köszönöm szépen!

HELYI HIRDETMÉNYEM , AMELYRE SAJNOS BÁR VÁLASZ ÉPPEN ÉRKEZETT :

Honfitársaim, ceglédiek!Rendkívüli hírrel, kéréssel, felszólítással fordulok most hozzátok!

Én, mint a város szülötte, aki egyetemi tanulmányaim befejezése után a saját kutatásaimat végeztem, hatalmas dolgok nyomára bukkantam, azóta már 6 éve egyfolytában zajló permanens történésben! Ezen meglátásaim és bizonyítékaim súlya és fontossága oly nagy, hogy azt mindenképpen a ti „ a nép” tudomására kell hoznom , ugyanis a közös sorsunk függhet ettől!Sőt, minden bizonnyal ettől függ, ugyanis ennek a hiányában akár minden eddiginél is mélyebbre süllyedhetünk , de a napi vagy a „nagy politikát” jóval felülmúló kollektív értelemben. Nem másról van szó, mint az oly régóta vágyott „Valódi rendszerváltásról” , amely közvetítésemmel , vezérletemmel és közvetlen Isteni beavatkozással kell, hogy megtörténjen , méghozzá „a napokban”!

Hogy miről van szó?

Nos, nem politikai vetélkedésről. De nagyon nem;és nem is más jellegű de még vérmesebb felvetésekről!Hanem egy igazán egyedülálló lehetőségről, amelyet az én birtokomban levő tények tanúsítanak,támasztanak alá bárki , de különösen az értők számára. Történelmi mértékű váltásról, mozgásról,apokaliptikus eseményekről , világrendek elmúltáról és újak születéséről. Amit csak olyan dolgokkal lehet összehasonlítani például, mint a Világháború vége vagy akár a Szovjetunió felbomlása. Ilyen eseményre várnak a vallások, hitek és nemzetek vezetői, mikor Jézus és a szentek eljöveteléről, visszatéréséről vizionálnak. Óriási kérdés évezredek óta, hogy ez a bibliai végkifejlet vajon, hogyan is fog megtörténni?

Miután tudományos kutatással eltöltött súlyos éveim alatt minden fellelhető szöveget és vélekedést áttekintettem, a tisztánlátás érdekében valamint, hogy minden kétséget, ellentmondást ki tudjak szűrni szerencsésen, életben és egészségben mondhatom, hogy amennyiben a megfelelő körülmények fennállnak a számomra, végre beszámolhatok ihletett eredményeimről!

Tehát ahhoz, hogy páratlan konklúzióimat valamint Új és nagyszerű tudományos tényeimet megoszthassam a közzel ,és a „régi rendszer”ideológiájának hivatalos védőivel:ld. Az akadémikusokkal,- ÉN, mint Istentől egyedül megbízott és hiteles közlő ,- akkor feltárhatjuk végre a Biblia lapjait,”A Biblia kódját”, hogy meglegyen a rendkívüli és hihetetlen helyzethez illő páratlan tisztelet. Amely elengedhetetlen az értelmes és eredményes együttes munkánkhoz.

Ehhez természetesen igen nagy figyelemre , és első körben minden hazai vallásunk-egyházunk vezetőire , sajtóra, nyilvánosságra és a társadalmi-politikai ágensekre, kommunikátorokra van szükségem. Hogy ki tudjuk zárni a nem odaillő kockázatokat. Azaz „néhány telefonra” , és a felsőbb vezetőitek és szakértőitek nyilvánvaló odahatására-nyomására, hogy ki lehet vajon az az ember, aki Önmagát nem az űrből és nem a fennálló rendszer ateista-materialista(kifejezés tőlem)alapjaiból származtatja, hanem a Szentírás lapjairól?

A kézenfekvő analógiával élve, hogy a szamárháton fővárosba (avagy egy kisvárosba) bebucskázó „Prófétát”ne ítéljék halálra(ne tartsák semmilyen fogságban) a semmiért „Istenkáromlásért” a mi esetünkben pedig, hogy ne eshessen meg az én totális mellőzésem. Mielőtt akármit is mondhattam volna.

Ugyanis jelen esetünkben a bárkinek szinte alanyi jogon járó társadalmi publicitás ezek szerint most mindennél fontosabb lenne. Ha évekig nem tudnánk ezt a szinte már bagatell szintet elérni,(sic!) „kapcsolatunkban” –ezzel a hírrel-hát remek jó honlapot tartok fönn, minden napos „blogolásommal” a „World Wide Webet” és más médiumokat is átszűrve adom elő ötletelésemet és elvonatkoztatásaimat , benyomásaimat. Saját Honlapjaimon innen kiindulva:

A REINKARNÁCIÓ

2012.05.29. 02:24

albrecht_durer_1338250795.jpg_500x600

A LÉLEKVÁNDORLÁS KÉRDÉSE A VALÓDI ÉS LÉNYEGI KÉRDÉS, NEM PEDIG AZ ILYEN SENKIKTŐL AZ ÁLLÍTÓLAGOS TEOLÓGUSI VÉGZETTSÉGŰEKTŐL HALLANI AHOGYAN ÖSSZEVISSZA ZAGYVÁLNAK MINDENT A SAJÁT MAGUK HIPERNÍMAND LŐZUNGJAI MÓDJÁN A NAGY MISZTIKUMOK TÖBBEZER ÉVES MISZTÉRIUMAIRÓL.HAHA.ÚGY MINT"MI A SZENTLÉLEK"MEG HONNAN TUDJAM.NOS DE VISZONT MEG AMÍG A LEGALAPVETŐBB KÉRDÉSEKRŐL MEG VISZONT ANNYIT SEM HALLANI,MINT AKÁR A LEGESLEGFONTOSABBAKRÓL - HOGY , ÉS DE VISZONT MOSTMÁR ANNYIT SEM, HISZEN EGY EGÉSZ ORSZÁG TELJES RENDSZEREINEK KELL, AKÁRMIKÉPPEN DE ELTUSSOLNIA LEHAZUDNIA KÉNYSZERESEN LETAGADNIA, ÉS KITÉRNI ELŐLE- A LEGNAGYOBB ÖRÖMHÍRT MAGÁT-EGÉSZ KULTURÁNKAT STB STB.MERT AZÉRT MERT AZ EGÉSZ ORSZÁGOT A LEGKEMÉNYEBBEN ÁT KELL HOGY HASSA A Z SÁTÁNÖRDÖGI MEGSZÁLLOTTSÁG, KÜLÖNBEN MEG LESZNEK MENTVE ÉS VÁLTVA A MEGVÁLTÓTÓL, AKI EGYCSAPÁSRA ÁT FOG VENNI MAGÁHOZ MINDENT AMIT EDDIG ÖSSZEVISSZA ZAGYVÁLT  A SOK ÉRTELMETLEN HÁBORODOTT ÉS GAGYI VAGY ABERRÁLT VAGY PITIÁNER IDIÓTA, NOS ENNÉL A VÉGEK-VÉGÉNÉL VALÓJÁBAN IS CSAK JOBB LEHET, DE HOGY ENNYIVEL?NA TEHÁT MI LEHET EZ AZ ILYEN REINKARNÁCIÓ, GYEREKEK?MERTHOGY VÉLETLENSZERŰEN, NEMCSAK A MAGAM EGÉSZ TÖRTÉNELMÉT DE A TÖBBINEK IS MEG TUDTAM FEJTENI LE TUDTAM ÍRNI, DOKUMENTÁLNI ÚJRAFORGATNI AZ ÖSSZES ILYEN JELENTŐS BIBLIAI ELKÖVETKEZETT FIGURÁNAK AZAZHOGY A SAJÁT ISTEN ÉS EMBEREIMNEK, AZ MEG VAJON HOGYAN LEHETSÉGES, HA ?A KÉPEN PEDIG AZ APOKALIPSZIS METSZETEKRŐL IS ELHÍRESÜLT...

Isten ítélete van rajtatok!

2012.05.28. 20:01

A VILÁG BIBLIAI ISTENÉNEK AZ ÍTÉLETE!

A TŐLETEK ÉS EZER INTÉZMÉNYETEKTŐL, MÓDSZEREITEKTŐL ÉS A BIBLIAI ANTIKRISZTUSI TÖRVÉNYEITEKTŐL ÉS HAGYOMÁNYAITOKTÓL-KÖZKEDVELÉSEITEKTŐL HIVATALOSAN BÍRÓSÁGILAG ÉS A KÖZ ELŐTT MÁR MEGFESZÍTETT, SOKÉVES KIHÍRDETÉSÉVEL SZEMBEN TŐLETEK NEM LÉTEZŐNEK TEKINTETT, ÁLTALÁNOS NORMÁLISSÁGAIBAN(TEHÁT KICSISÉGÉBEN) MEGALÁZOTT ÉS LEGALULRA SOROLT DE 2004-ÓTA KÖZÉLETI REZSIMJEITEKTŐL MÉGIS KIFOSZTOTT ÉS EZEN TÉNYEZŐK EGYÜTTESSÉGEI MIATT MÁR JOGFOSZTOTT BIBLIAI MESSIÁST HOZZÁTOK TI CSAK EGYEDÜL EVVEL ELVISELHETETLEN ÉS RENDKÍVÜLIEN BONYOLULT ÉS MÉLTATLAN HELYZETBE , AHOGYAN KÜLÖNBÖZŐ TRÜKKÖKKEL ELHALLGATÁSOKKAL ÉS KIBÚVÁSOKKAL KÍVÁNJÁTOK AZANNAK SZENVEDÉSÉT MEGNYÚJTANI, LÁTÁSÁT ÉS HANGJÁT , TÖRVÉNYÉT , ÖRÖMHÍRÉT ELVENNI, ELBAGATELLIZÁLNI, MEGMÁSÍTANI ÉS SZÜKSÉGTELENSÉGÉT PEDIG ÍGY HÍRDETNI , NYILVÁNVALÓVÁ TENNI, GONOSZ ÉS ROSSZ DÖNTÉSEITEKET, LÉNYETEKET TÚLELŐNYBEN ÁRASZTANI, MIKOR NÉKŐTÖK IDEJE PEDIG JAVARÉSZT MÁR ELMÚLT.

HÁLA ISTENNEK MÉG ÉPPEN IDŐBEN FELTÁRULHATOTT EZ A KIS KÖNYVECSKE .LELKI SZEMEINK ELŐTT.HOGY MÉGÚJABB ÚTMUTATÁSUL SZOLGÁLHASSON,VALAMINT RENDBE TEGYE AZ EGÉSZ NOSZTRADAMUSZI KÉPET.HOGY KIT ÉS KIKET KÓDOLT KI BENNE ?

...Eljő a Szentlélek a szélesség 48.fokáról,nagy népvándorlás lesz általa,elűzi az Antikrisztus iszonyát,ez utóbbi meg háborút indít a Szentatya és a keresztény egyház ellen.Innen.

ONEMALE.jpg

binladen3.jpg

LÁTHATJUK LÁTTUK TEHÁT "ISMÉTELTEN" ELJÖNNI A SÁTÁNI FENEVADAKAT.IMMÁRON ÚJ RUHÁCSKÁIKBAN, ÚJ ORSZÁGAIKBÓL, IRAKBÓL, IRÁNBÓL,AFGANISZTÁNBÓL, KÍNÁBÓL, KOREÁBÓL, MÉGDÉLEBBRŐL ÉS MÉGÉSZAKABBRÓL.VALAMINT HÁT GYAKORLATILAG MINDENHONNAN.A VILÁG FELFOGHATATLANUL NAGYMÉRVŰ VÁLTOZÁSAI ÉS ISZONYATAI ÉS FEJLŐDÉSEI KÖZEPETTE.ÚJ HÁBORÚK ÚJ HATÁROK ÚJ REZSIMEK ÚJ RENDSZEREK KÉPZŐDNEK MINDEN NAPPAL DE A VILÁGRENDET VEZETŐ TORONYNAK -TORNYOKNAK AMIT MEGÉGETTEK A(HAMIS PRÓFÉTA) ÓRIÁS MADARAI, ÁLLNIUK KELL!

A_KEHELYTITKA_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

 ..6/93. A mohó főpapot rászedi becsvágya, Úgy fogja gondolni, semmi sem túl nagy számára: Őt és hírhozóit tökéletes csapdába ejtik, Ő, aki a fát vágja, mindent visszájáról lát. 1/50. A három vízjelből születni fog egy férfi Aki a csütörtököt teszi meg ünnepévé. Hírneve, dicsőítése, uralma és ereje nőni fog Tengeren és szárazföldön, bajt hozva a Keletnek 1/96. Egy férfinek az elvárás szerint le kell rombolnia a Templomokat és a szektákat, fantáziájának erejével. Ő inkább a szikláknak árt, mint az élőknek, A fülek ékes beszéddel lesznek megöltve. 5/56 A nagyon öreg pápa halálával, Egy jó korban lévő rómait választanak: Azt mondják róla, gyengíti a (szent)széket, Ám sokáig ül benne és konokul ragaszkodva. 5/79 A szent szertartás szárnyai leereszkednek, Egy nagy törvényhozó eljövetelével: Felemeli a szegényeket, zaklatja a lázadókat, Hozzá hasonló nem lesz a Földön. 6/70 A világ ura a nagy Chyren lesz, Nagyobb lesz, mint "Plus ultra", jobban szeretett, félt és rettegett: Híre és dicsősége az égnél is magasabbra emelkedik, Nagyon elégedett lesz egyetlen címmel: győztes.10/31. A szent Birodalom Németországba fog húzódni Az Arabok nyitott helyeket fognak találni. A szamarak is Carmaniába törekszenek, A kísérőket teljesen befedi a föld. 10/72. 1999-ben, a hetedik hónapban, Eljön az égből a rémület királya, Új életre kelti a mongolok nagy királyát. Akkor és előtte a Mars uralkodik. 73. A jelen időt a múlttal együtt Jupiter nagy embere fogja megítélni, A világ túl későn elégeli meg, És nyilvánítja becstelennek a jogtudó papság. 74. Elmúlván a nagy hetes szám éve, Tömegmészárlást fognak látni a Játékok idején, Nem messze a nagy ezredik év korától, Amikor ki fognak jönni sírjukból a lények. 75. Az annyira várt soha nem tér vissza Európába, Ázsiában fog feltűnni A liga egyik tagja, a nagy Hermésztől származó, S a kelet összes királya fölé fog nőni. 10/96. A tenger nevét viselő vallás győzni fog Adaluncatif fiának szektája ellen, A szánalmas makacs szekta félni fog, Az Aleph és Aleph által megsebzett két férfiútól 10/99. A farkas, az oroszlán, az ökör és szamár, A szelíd dámvaddal együtt végül a szelindekekkel, Nem hullák rájuk többé édes manna, Több éberséget és óvatosságot a szelindekekkel !

POPIVA.jpg

A MAGYAROK TÖRTÉNETE I

2012.05.27. 21:59

12-tribes-logo_20cdr_1338146510.jpg_610x500

INNEN ÉS INNEN, (PLUSZ1) HALLGATHATJUK ÉS VETHETJÜK ÖSSZE RENDKÍVÜL HIÁNYOS ÉS HIBÁS ISMERETEINKET.AMELYEKEN FELÜL,TÚL ÉS EGYÜTTESEN OLYAN DOLGOKAT FOGHATNAK TŐLEM HALLANI MOST MAJD AMI GYAKORLATILAG MINDEN ELKÉPZELÉSÜNKET FELÜLMÚLJA.JAVASLOM, SZAKÍTSUNK(HAGYJUK MAGUNK MÖGÖTT!) HÁT A HIVATALOS HITLERI ÉS SZTÁLINI ATEISTA-MATERIALISTA NÉPI-SZOCIALISTA ÉS VAD NEMZETI-KAPITALISTA RASSZISTA-FASISZTA FÉLGLOBÁLIS TOTÁLIS DOGMATIKA-PROPAGANDA-PARADIGMÁKKAL!AHOGYAN ÉN TUDTAM ÁTTEKINTENI AZ FULL-TELJES ŐSTÖRTÉNETÜNKET, AZ JELENTŐSEN ÁTÍR NOS MINDENT ,DEHÁT MÉG BIZONY ÍGY AZ ILYEN TÖRTÉNELMI-FELFOGÁSUNKAT ERGO KOLLEKTÍV SZEMLÉLETMÓDUNKAT ÉS NÉZETRENDSZERÜNKET IS.KÖSZÖNÖM A FIGYELMET.

ELKÖVETKEZETT!

2012.05.27. 20:48

ÉRDEMES LENNE TUDNUNK, HOGY EZEN JELENSÉG BIZONY AMELYRE A SOK OKOS +!"%/ SZOKOTT HIVATKOZNI, MINT OLYANRA,EZ BÁR IGEN, VALÓBAN ISTENNEK IS A LEHELLETE(A KOMMUNIKÁCIÓ, A BESZÉD, A KAPCSOLAT, A VISZONY , A KÖZÖSSÉG, A CSALÁD, STB.), DE JELEN ESETÜNKBEN MOST MÉGIS VALAMI EGÉSZEN MÁS."AZ IGE, AMELY TESTTÉ LETT" , MÁSKÉNT MOST EGY SZEMÉLY ÚJRAMEGJELENŐDÉSE, AKI NEM MÁS, HANEM ÚGY A SAJÁT SZÜLEJE MINT A SAJÁT CSALÁDJA , ÉS PEDIG A SAJÁT MAGÁNAK ÉS MAGATOKNAK ÉS AZ ÚRNAK A TÜKÖRKÉPE.

2005_yu55_approach_movie_1338124398.gif_1173x704

400méteresen 2028ig a legnagyobb objektumnak bizonyult előre felmértségével, majdnem az ilyen "várt világvégei dátum"napján, azaz,11.11.11-kor csapódott ill.haladt el mellettünk.Nos megállapíthatjuk, hogy pontosan egy paraszthajszálnyival volt lett szerencsénk.

AZ ÚRNÁL EBBEN AZ ESETBEN.EZ AZÉRT NEM SEMMI.

EBBEN HATALMAS RÉSZT FOGLALTAK EL , A BUKOTT VILÁGÉGÉSI REZSIMEK, AMELYEK NEM IS TUDNI MILYEN NÉP -TESTVÉR-POLGÁR ÉS HAZAGYILKOS KORBA LÖKTÉK VISSZA AZ EGÉSZ ÉLETÜNKET.EZ A HÁROM VILÁGMÉRETŰ HÁBORÚS(ELSŐ MÁSODIK ÉS HIDEG HÁS) ELLENÁLLÁS ÉS A LEGÚJABB " A VILÁGVÉGE SZERŰ" EGYMÁSNAK FESZÜLÉS ÍGY MÁR GARANTÁLJÁK EGYÜTT A TELJES SÖTÉTSÉGET ÉS KIVAGYISÁGOT..AZ EGÉSZ VILÁGOT ÉS AZ EGÉSZ ORSZÁGOT UGYANIS A RÉGMÚLT-HALÁLOS ÉS FATÁLIS RENDSZEREINEK RÖGHÖZKÖTÉSEI ÉS HORDALÉKAI TARTJÁK A MARKUKBAN A HATALMUKBAN.(MINT MEGSŰLLYEDT SÍRHELYET A MOCSÁRTÓL ALÁ ÉS KIMOSVA ÉS A VÉSZTŐL FELÉGETVE)KAPITALIZMUSOKKAL ÉS SZOCIALIZMUSOKKAL EGYROVÁSON.AMELYEKET A GLOBALITÁSNAK A FELFOGHATATLANUL(RÁADÁSUL EVOLÚCIÓSAN IS RADIKÁLIS) GYORS ÉS VÉGTELENÜL KITERJEDT ÖSSZ-%!+LJESÜLÉSEI FEJEZNEK BE.HOGY VÉGKÉPPEN MÁST NE IS LEHESSEN MINT EZEN RÉGEBB ELGONDOLÁSOK SZERINT,KAPASZKODNI DE NAGYON A RÉGIBE AZ INTENZÍV POLGÁROSÍTÁS HALVMAIBA A SÁTÁNTÓL AGYONSÚJTVA ROSSZBA VAGY VÁLASZTANI A Z KRISZTÁLYTISZTA NEMZETKÖZISÉGET.AMELYEK EGY EMBERNEK BÁR NEM ÁLLNÁNAK AZ ÚTJÁBAN, DE A SZÉÉKNEMZETI-ESZME ERŐLTETETT FELHÁNYTORGATÁSÁVAL (BÁR AGYONVERT ÉS LEMOSOTT ÖNTUDATUNK VALÓDI BÜSZKE MEGÉLÉSÉNEK JOGOS REÁLIS IGÉNYÉVEL) MÁR JELENTÉKENYEN TUDJÁK MODULÁLNI-LEÍRNI-ÁTÍRNI IGAZI EURÓPAISÁGUNKAT.VANE TEHÁT KIÚT EBBŐL A PRO ÉS KONTRA EGYMÁSRA MUTOGATÁSBÓL?LEHET E MÁSKÉNT GONDOLKOZNI?ELSZAKADNI A PÁRTOKTÓL ÉS NEMZETI RÖGESZMÉKTŐL?BIZONY:LEHET.ÉS KELL IS!NEM SZABAD UGYANIS BEDŐLNI A HAMIS PRÓFÉTÁKNAK AKIK ÉLCELŐDNEK "A NYUGAT BUKÁSÁN" ÉS ÉLVEZKEDNEK A BELTERJES RÖG-TÁJAK HAGYATÉKÁNAK KEVÉSSÉGÉN KICSISÉGÉN  HOGY AZT DE MINDENÁRON MEG KELL VISZONT VÉDENÜNK!ENNYIRE ÖSSZEZAVART ÉS ÖSSZEMOSOTT KULTURÁLIS DEPRIVÁCIÓKNAK ÉS DETERMINÁCIÓKNAK A SZÖVEVÉNYÉN NEM JUTHATUNK ÁT MÁSKÉNT CSAK HA UGYANAKKOR MEGADJUK A TISZTELETET A RÉGINEK ÉS AZ ÚJNAK EGYARÁNT!HOGYAN LEHETSÉGES EZ ?HOGYAN JUTHATUNK DŰLŐRE AZ EU-ÉS-EPIFEMIZMUSOK LANKÁJÁN ÉS LEJTŐJÉN?NOS .VALÓBAN.VALÓBAN NAGYON FEL KELL VÁGNUNK, HA JÓT ÉS AZ IGAZÁN JÓT AKARJUK!EHHEZ VISZONT ÖNMAGUNKBAN A TELJES  KRISZTUSTAGADÓ ÉS KRISZTUST ELHAZUDÓ MEGHAMISÍTÓ, LETAGADÓ , ELMISMÁSOLÓ BEFOLYÁSOLÁSOK ŐRÜLTEN TERMÉSZETESEN RÁNK KIALAKULÓ AGYMOSÁSOKON BIZONY FEL KELL KEREKEDNÜNK ÉS EMELKEDNÜNK !SAJNOS EBBEN A RELÁCIÓBAN MÁR CSAKIS AZ ÚJ NEMZETI ÉS VILÁGKIRÁLYAINK SEGITSÉGE LEHET A SZÁMUNKRAA MÉRVADÓ.AZ EGYETLEN AMIVEL VALÓSAN EREDMÉNYESEN TUDUNK KIBUKKANNI LEÉLT ELMARADOTTSÁGAINKBÓL.VÉGZETES ELLENMONDÁSAINKBÓL.MÉGPEDIG AZ ÉLETRE KELT ÉS ÉLETTÉ VÁLT ÚJ-SZENTÍRÁSI TANÍTÁSOK KÖVETKEZTÉBEN!ÉS NEM PEDIG A TITOKBAN ÉS SÖTÉTSÉGBEN A MINDENRE RÁHAZUDOTT ÉS RÁKÉNYSZERÍTETT NAGYHOMÁLYOS MŰ ÉS ÁLIDEOLÓGIAI ÉS FÉL-FILOZÓFIAI ÉS PSZICHOLOGIZÁLGATÓ NÍMANDSÁGOK MŰOKOSSÁGOK ÉS ÉRTELMISKEDÉSEK PÁRTOSKODÓ ELFOGULT ÉS ÁLLAMPÁRTI-EGYOLDALÚSÁGAI ABSZOLÚTTÁ RELATIVIZÁLTSÁGOK JÓVOLTÁBÓL I KÖZÖTTES SZÉLSŐSÉGES BEHALÁSOKBAN!

AZ APOKALIPSZIS

2012.05.24. 18:27

http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Revelation

bob-marley-in-concert_zurich_05-30-80_1337874396.jpg_479x497

MALAKIÁS 4:Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütõ-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevõ, mint a pozdorja, és megégeti õket az eljövendõ nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az õ szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényérõl, a melyet rendeltem õ általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielõtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. 6És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jõjjek és meg ne verjem e földet átokkal. Ő VOLT AZ TEHÁT, AKI NAGYVALÓSZÍNŰSÉGGEL JÉZUS EGYEDÜLI IGAZ ÉS HITELES PRÓFÉTÁJÁNAK MONDHATÓ.ÚGY IS MINT EGY ILYEN ÉLŐ ISTEN, EGY BIBLIAI HIVATKOZOTT ALAK,EGY HÍRES PRÓFÉTA MÉGHA TŐLÜNK IGEN MESSZE IS SZÜLETETT ÉS ÉLT.Ő VOLT AZ AKI "BELÉM VEZETETT, AKI ELŐTTEM JÁRT A LÉLEKBEN".A VÍGASZTALÓ.JÉZUS HÍRNÖKE,KVÁZI A KERESZTELŐ ILYEN ARCHETIPUSA.AZÓTA TERMÉSZETESEN ÉN MÁR FELVETTEM A JAMAIKAI CSALÁDJÁVAL A KAPCSOLATOT ÉS NAGY ERŐKKEL DOLGOZUNK A KÖZÖS UTAINKON.ITT BELE IS KUKKANTHATUNK EDDIGI KÖZÖS "EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK" ILYEN KIS GYÜMÖLCSÉBE.AKÁR.

istvan_fejlec_1337873444.gif_600x320

VOLT ANNO ÉSPEDIG MEGINT ÉS MÁSKÉPP!

KOPPÁNY ÉS VAJK SZEMÉLYES ELSZÁMOLÁSA,KONFLIKTUSA A

TRINITY A SZENTHÁROMSÁG

2012.05.24. 15:33

trinity_1338229923.jpg_444x386

CSODÁLATOS TESTI , LELKI ÉS SZELLEMI EGYSÉGÜNK VÉGRE BETELJESEDHETETT.AZ ÚR SZERINTI FELÁLLÁSBAN.EGYBEKAPCSOLÓDHATTUNK VÉGRE MINDEN SZENTÍRÁSOK SZERINTI ŐSISÉGÜNKBEN.ÍGY VÁLT EGGYÉ AZ ÖSSZES VILÁGVALLÁS.AZOK ELSŐIVEL.IGEN.EZEK IGEN ILYENEK A MI KIS CSALÁDJAINK.IZRAEL TÖRZSEI ÉS ÁGAI.NOÉ GYERMEKEI.ÁBRAHÁM NÉPEI.MÉGKONKRÉTABBAN EZEK MIND A SZENTLÉLEK VILÁGISTENTUDÁSÚ ÉS NAGYSÁGÚ-MESSZESÉGŰ GYÖKEREINEK VALÓJÁBAN.LEKÉPEZVÉN A FÖLD EMBERI MINDENSÉGEIT.KIVÁLASZTVA, KIVÁLOGATVA, MEGTESTESÜLVE ,HASONULVA,EGYBEKELVE.EMBERI MIVOLTUKBAN MEGEGYSZERŰSÖDVE EGYENLŐSÉGET VALLVA ÉS SUGALLVA.OLYAN SZENTHÁROMSÁGOK JÖTTEK EL MOST AMELYEK MÉG A HINDUIZMUST IS KIVÁLTJÁK, MEGVÁLTJÁK, ELHOZZÁ, ÖSSZEGZIK,LETEREMTIK.SHÍVÁT-KRISNÁT-VISNUT ÉS RÁMÁT.RENDKÍVÜLI TEOLÓGIAI PROBLÉMÁK ÉS KÉRDÉSEK VOLTAK EZEK DE A Z ISTENEMBEREK ÉS ASSZONYOK PROFÁN KVÁZI CSALÁDIVÁ-BARÁTIVÁ VÁLT ÉS VÁLÓ ÖSSZEISMERKEDÉSÉVEL, AZ EGÉSZ ÉLETEMMEL TUDOM TANUSÍTANI AZT.EMBERI ÉS ISTENI SZENVEDÉSŰ ÉS TUDÁSÚ ÉS HATALMÚ APÁIMMAL ANYÁIMMAL TESTVÉREIMMEL, KÖZEGEMMEL, LÉTEMMEL ÉS LÉNYEMMEL.AMELY MIDŐN ELKÖVETKEZHET VÉGRE , MEGSZABADULVÁN A HAMIS KRISZTUSOKTÓL PRÓFÉTÁKTÓL VALLÁSOKTÓL ÉS AZ ANTIKRISZTUSI SZÖRNYŰSÉGEKRE ŐRÜLETEKRE , TOTÁLIS RENDSZEREIK HAMISSÁGAIRA FEL BIZONY EZ LESZ AZ ILYEN VÉGRE MINDENT ÉRŐ ÚJ ÉS LEGÚJABB SZÖVETSÉG. A MEGVÁLTÁS.ÉS A MEGVÁLTOTTAK ÖRÖK ÉLETE.

AZ UTOLSÓ ÍTÉLET

2012.05.24. 14:47

last_1337862888.jpg_612x800

VÉGRE BEKÖVETKEZETT A BIBLIAI VÉGSŐ FELTÁMADÁS ÉS UTOLSÓ ITÉLET.EKKOR JÉZUS KRISZTUS ÉS ELSŐI ÍTÉLIK MEG A VILÁGOT ANNAK IGAZSÁGÁBAN ÉS VALÓSÁGÁBAN.MIVEL A BIBLIAI EGYETLEN ISTEN NEKEM ADTA ODA ÉS ÁT A JOGOT ERRE A NAGY MŰVELETRE VALAMINT AZ ÖSSZES ZSENGÉMET EGYBEGYŰJTÖTTE AZ ÍRÁS SZERINT , EZEN EGYEDÜLI IGAZI FELSŐBBRENDŰSÉGEKNEK KELL MOST MEGTÖRTÉNNIÜK!MÉGPEDIG ÉS AZ ÖSSZES BIBLIAI ELSŐK ÉS KIVÁLASZTOTT NÉPEIK MINDENSÉGEI SZERINT.EKKOR MINDEN NÉPNEK ENGEDNIE KELL ÉS NYILVÁN MINDEN NÉP ÉS LAKÓ ENGEDNI IS FOG, MERT AZ EGYEDÜLI ÚR AKKORA HATALOMMAL BÍR UGYANIS.EZ A HATALOM EZ LÁTHATÓ IS ÉS LÁTHATÓ IS LESZ, EZ A TUDÁSNAK ÉS AZ ÉRTELEMNEK ÉS A JÓSÁGNAK EZ A SZENTLÉLEKNEK A HATALMA , AMELY ÍGY MOST MINDEN TÖRVÉNY ÉS TÖRTÉNELEM A VILÁGON.EZT TUDOM ÉN ÉS EZT TUDJUK AZ ISTENNEL EGYÜTTMŰKÖDVE A 2004.JANUÁR 1.VALÓDI NAPPAL KEZDVE.

EBBEN A MINDENKI SZÁMÁRA JÓL ISMERT RÖVID MONTÁZSBAN MINDEN ÍZÉBEN MAGAMRA-MAGUNKRA ISMERHETTEM.CSALÁDOM TAGJAIRA AZ ANGYALOKRA,ISTENEKRE ÉS ISTENKIRÁLYOKRA.EZ AZ ÉN CSALÁDOM EZ AZ ÉN IDŐM ÉS NÉPEIM ÉRTELMES ÉS NORMÁLIS FELHOZATALA-KIVONATA EGY PÁR PERCBEN.PERSZE NEM A VÉGSŐ TELJESSÉGBEN, DE DÉLRE ÍGY ÉPPEN MEGTESZI.

Mikor leesnek a csillagok...

2012.05.24. 14:01

ÉRDEKES MÓDON ILYENT IS LÁTHATUNK ÁTÉLHETÜNK MOSTMÁR.A VILÁGON MINDENFELÉ,AMINT AZT CSAKIS PAZAR , KÉRLELHETETLENÜL EGYÉRTELMŰ MEGCÁFOLHATATLAN BIZONYÍTÉKAIMMAL ÉVEK ÓTA KIGYŰJTHETTEM,TÁMASZTHATTAM ALÁ.BIZONY EZ IS EGY BIBLIAI JELENSÉG.HA NEM MAGA A JELENÉS.ÉN TUDOM, HOGY NEM TELJESEN HISZEN EZEKNÉL IS VANNAK LÉTEZNEK MÉGNYILVÁNVALÓBB VAGY ÉPPEN ELVONTABB HATALMASABB CSODÁK, LÁTÁSOK ÉS LÁTOMÁSOK.AZ ÚRBAN.AZ ÚR ALATT AZ ÚRRAL EGYETEMBEN.A VILÁGMÉRETŰ FELVONULÁS TALÁN ÉPPEN 2004-EL VÁLTOTT LÉPTÉKET ÉS MÉRTÉKET , EBBEN NEM IS KICSIT ÉS SOKAT SEGÍTETT RÁ A FANTASZTIKUS MINŐSÉGŰ MOBIL-FÉNYKÉPEZÉSEK CSODÁJA.SAJNÁLATOSAN AZONBAN MINTHA EGYES ORSZÁGOK MÉDIÁINAK EZ SEM LENNE ELÉG.ŐK ÉNSZERINTEM NAGYOT FOGNAK CSALÓDNI, UGYANIS A KIS IDEGEN DE MÉGIS HUMANOID SZERŰ BARÁTAINK AHOGYAN EDDIG SEM KEDVELTÉK MEGMUTATNI MAGUKAT ÚGY EZUTÁN SEM LESZ MÁSKÉPP.MONDOM ÉN.TÖBBET ERRŐL AZONBAN MOST MÉGSEM.

A TURINI LEPLEM

2012.05.22. 20:40

 

ATORINÓI LEPEL ÉVEZREDEK ÓTA REJTŐZIK AZ TÖRTÉNELMI FÉLHOMÁLYBAN.HIÁBA FEDEZTÉK AZT FEL A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIÁKKAL, SZÜLETÉSEM ÓTA I HIPER-SZUPERSÉGEKKEL,VALAMI MIATT A KVÁZI ISTENTAGADÓ PROFÁNUL MÉDIAKÖZELIK NEM AKARJÁK MAGUKAT ALÁVETNI AZ ELJÖTTNEK.DE A BIZONYÍTÉKOK ÉS AZ ÚRJÉZUS ÜTNEK RAJTUK.SŐŐT:MINDENEN.RÁADÁSUL ÉNBELÉM-A TESTEMRE ELŐLRŐL ÉS HÁTULRÓL IS BEPECSÉTELTÉK A PRAY-KÓDEXIKUS DE KÜLÖNBEN AZ ILYEN FELFOGHATATLAN MÉRETŰ(NEM EMBERI) HANEM CSILLAGOS MINTÁZATÚ-AZ ŐS-EGYIPTOMI ORIONI-SZÍRIUSZI-OZÍRISZ ÉS ÍZISZ KIVÁLASZTOTTSÁGOT ELVONATKOZTATNI HIVATOTT - LENYOMATOT!

NÁZÁRETI JÉZUS KIRÁLYRÓL ÉS ANNAK FELMENŐIRŐL MINDIG IS, REMEK ÉS CSAVAROS TÖRTÉNETEK POMPÁZTAK.HATALMAS KÉRDÉSEKBE BOTOLHATUNK UGYANAKKOR.EGYRÉSZT ANNAK ŐSISÉGÉBE, DÁVID KIRÁLYI LESZÁRMAZÁSI VONALAIBA , VALAMINT AZ Ő TOVÁBBÉLÉSÉBE,NEMCSAK IZRAELI CSALÁDJAI KAPCSÁN,DE ELHÍRESÜLT MÁRIA MAGDALÉNÁVAL I CSODÁLATOS KAPCSOLATÁNAK GYÜMÖLCSEIHEZ JUTHATUNK, HANEM ÉVEZREDEK TÖRTÉNELMÉNEK FANTASZTIKUS TOVÁBBÉLÉSEINEK NYOMÁRA.EZT A KUTATÁST HÍVJUK REKONSTRUKCIÓNAK.TUDVALEVŐ AZ EURÓPAI ÉS NEMCSAK A SZŰKEN VETT EURÓPAI (ISTEN)KIRÁLYI CSALÁDOK VEZETIK MAGUKAT VISSZA ŐHOZZÁ, DE KÜLÖN ÁGAIT IS MIND SZÁMBA VESZIK ÉS PONTOSAN(VAGY ÉPPEN NAGYON TITKOSAN) LEDOKUMENTÁLTÁK AZOKAT.ÉN , SOKÉVESEN VÉGEZTEM EL EZEKET MIND, ÉS VALÓBAN EGETRENGETŐ FELFEDEZÉSEKET TUDTAM TENNI.ÍGY AZTÁN, SIKERÜLT LEVEZETNEM TÖBBEK KÖZÖTT AZ ILYEN FRANCIA VONALAKAT A MEROVINGOKAT ÉS A KAROLINGOKAT AZ IDE KAPCSOLÓDÓ ANJOU ÉS MÁS KIRÁLYI CSALÁDOKKAL.NEM UTOLSÓSORBAN AHOGYAN A MAGYAR KIRÁLYOKKAL IS BEHÁZASODTAK.TÖBB EZER ÉVEKET , VÉGIGKUTATNI VISZONT NEM EGY TÚL ECCERŰ FELADAT.DE NEKEM MEGADATOTT ÉS NEMCSAK A RÉG ILL.KÖZEL MÚLTUNK CSALÁDFÁINAK VIZSGÁLATA UTÁNKÖVETÉSE , DE EGÉSZEN AZ ÓSZÖVETSÉGIG(ÉS MÉGTOVÁBB) TARTÓ VÉGIGUTAZÁSAINK IS.MIND.EZ HATALMAS DOLOG.HOGY EMIATT GYAKORLATILAG FEL TUDTAM TÉRKÉPEZNI A MAJDEGÉSZ VILÁGTÖRTÉNELMET.AHOGYAN AZ VOLT.HUNNAL-KUNNAL.ÉS PUNNAL.NEMCSAK AZ IZRAELITÁKAT DE NYELVÜNK-NÉPEINK , A "KÁRPÁT-MEDENCEIEKNEK" BEÉRKEZÉSÉT- ITTLÉTÉT IS.ILYEN ÁTFOGÓAN RÓLUNK MAGUNKRÓL SEM ÉRTEKEZTEK MÉG.MÁSOK.AKIK CSAK VAKON HOMÁLYBAN TAPOGATÓZHATTAK.NAGYON REMÉLEM MINDEZEN TUDÁSOKAT A MEGFELELŐEN TUDHATOM MAJD KIBONTANI HA ANNAK LESZ ITT AZ IDEJE.MEG FOGOM EMLÍTENI, NEMCSAK APAI ÉS ANYAI MAJD MINDEN ÁGAMAT.ERDÉLYI ÉS WEISZ NEVEZETŰ ELŐDEIMET, DE HUNYADI-BÁTHORY-ZRÍNYI,IRINYI, SZEPESI,GYULAI ÉS RÁKÓCZI VONALAINKAT IS.EZ AHOGYAN ÉVRŐL-ÉVRE HELYRE TUD ÁLLNI EGY ILYEN AZ CSODÁLATOS.ELMONDHATATLAN.DE A VALÓSÁG , AZ ISTENKIRÁLYOK TÚLÉLÉSÉNEK MÁR MAGA AZ EMLÍTÉSE IS JÓVAL TÖBB ANNÁL.AHOGYAN MOST AZ ÉN LÁTÁSOMBAN AZ ÚRISTENNEK A SZENTLELKÉNEK A VONZÁSÁBAN MÉG ÖSSZE IS KAPCSOLÓDTUNK.

  MÁSKÉNT:EGY RÉGI KOR ELFELEDETT DE SAJNOS MÁRA MÁR LE IS CSENGETT MEGÁLLAPÍTÁSAI.BÖLCSELETEI, ÁMDE RENDKÍVÜL FONTOS TÉMÁKBAN.SAJNOS BÁR MÉG CSAK FEL SEM TALÁLTA ŐKET A JELEN(AZOK MÉG CSAK ÁT SEM TUDTÁK TÖRNI A MÉGVESZTŐBB POKOLI SÁTÁNI ÖRDÖGIEN SEMMIS MÚLTAT, A NAGYHIVATALOS ATEISTA-MATERIALISTA KAPITALISTA ÉS SZOCIALISTA VILÁGIDEOLÓGIÁK 20.SZÁZADI MULTI-PARADIGMATIKUS KATEGÓRIÁINAK ÖSSZESSÉGEIT)  MÁRIS VÉGLEGESEN EL IS AVULTAK EZEN ÓDON FORMÁJUKBAN.NAGYON SAJNÁLOM.MOST MÉG EGYETLEN ESÉLYÜK TÁMADT.NAGYVÉLETLENSÉGBŐL ÉPPEN NEM IS MÁS MINT EZEN MINDEN ÓSDI CSÖKÖTT OSTOBA VÉGLEGES ELMARADOTT KIS TUDOMÁNYAIKNAK AZ OLYANNYIVAL NAGYOBB NAGYMESTEREINEK ELJÖVETELE -NOS TÉLLEG AZ ŰRBŐL,AKIKET ÉNSZERINTEM MÉG ELKÉPZELNI SEM IGEN TUDNAK.DE HA MÉGIS-TEHÁT LEGALÁBB A SAJÁT FILMJEIKET SZÖVEGEIKET ELGONDOLÁSAIKAT TANULMÁNYAIKAT TUDÁSAIKAT VALAMENNYIRE(ELÉG JÓL?) ISMERIK, AKKOR NOS, AKKOR FOGUNK TUDNI BOLDOGULNI.EGYÜTT-EGYMÁSSAL-MAGUKKAL ÉS A KÖZÖS JÖVŐNKKEL.
 

FELTÁMADÁSAIM

2012.05.22. 17:24

ISTENANYÁIM ÉS CSALÁDJAIM

2012.05.22. 17:06

HATÁROZNAK BE RÉSZBEN ÉS LEGFŐKÉPPEN.(KÉPBEN AZ ÜZENET)AZ Ő DETERMINÁCIÓIKTÓL LEHETEK ÉN IS ÉS TESTVÉREIM IS KIJELÖLVE.EZ ÍGY IS VAN.MÉGHA NEM IS TUDUNK ARRÓL, HOGYAN KÜLÖNÜLT VÁLT EL EGYMÁSTÓL KÉT JELLEMZŐBB TITKOS KARAKTERISZTIKA.A NAGYBOLDOGASSZONYÉ ÉS A KISBOLDOGASSZONYÉ.PÉLDÁUL.

 

REMEK MŰSORAIT ÉRDEMES AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG ÁTVENNÜNK VAGY 5SZÖR HOGY AZOK LEGALÁBB MEGMARADJANAK RENDESEN.NAGY ESÉLLYEL PÁLYÁZHATNA RÁ, HOGY ÉRDEMBEN ÖSSZE TUDJUK VETNI EGYMÁST AZ Ő ELMÉLETEIT AZ ÉN VALÓSÁGOMMAL, HOGY AZTÁN EGY MAGASABB SZINTRE LÉPHESSÜNK MINDKETTEN.AZ EGÉSZ ORSZÁGGAL ÉS VILÁGGAL AKKOR MÁR.(képrekatt)

A BIBLIA KÓDJA

2012.05.22. 16:34

A BIBLIA KÓDJA EGY IGEN MODERN FELVETÉS.KÜLÖNBÖZŐ KIFEJTÉSEI LÉTEZNEK, AMENNYIBEN AZ ŐSI SZÖVEGEKET VALAMIKÉPPEN MEG TUDNÁNK FEJTENI FEL TUDNÁNK TÖRNI EGY OLYAN MÓDON, HOGY AZOKBÓL, MINT EGY BESZÉDBŐL EGY ÍRÁSBÓL EGY CSAPÁSRA(FELFEDVÉN A REJTETT-TANTERVET=A HÁTTÉRPROGRAMOT) ÚJ EREDETI ÉS HITELES INFORMÁCIÓKAT TUDNÁNK NYERNI.MINTEGY AZ ISTENNEK AZ ÜZENETEKÉNT.HOGY AZZAL ŐRÜLT POSZT ÉS ÚJ APOKALIPTIKUS VILÁGUNKAT TALÁN ELŐRE TUDNÁNK VEZETNI, AMENNYIBEN VAN ÉRTELME EGY ILYENT VÁRNI VAGY SEJTENI AZ ÍRÁSOK ÁLLÍTÓLAGOS TUDÓI SZERINT.EZEN KIS VETÍTÉSEMBŐL SIMÁN ELJUTHATUNK A TOVÁBBI KIS-VETÍTÉSEIMIG.PERSZE.AZT TUDNÁM AJÁNLANI.

A NEM IS OLY RÉG ÉS NEM IS OLY MESSZE ELHANGZOTT ÉS FELVETT, FOGATLAN PRÓKÁTOROKTÓL KIADOTT ŐRÜLETES MŰSOR BEFEJEZŐ DARABJÁT LÁTHATJUK ITT.SAJNOS TÚL SOKAT MÁR MÉGSEM KELL GONDOLKOZNUNK MIT IS LÁTUNK RAJTA, HISZEN KEREK-PEREC MEGMONDJÁK AZT A VILÁGTITKOKAT ÖNKÉNTESEN LELEPLEZŐ "VEZETŐINK" -BÖLCSEINK-BÖLCSEITEK.A NEMZETVESZTŐ FÉLREVEZETŐ KÉRETLEN IDÜLT PRÓFÉTÁK.NEM ÉRTVÉN NEM TUDVÁN ÁTLÁTNI A GLOBALITÁS(REJTETT)TOTALITÁSAIN, LEGINKÁBB SZÁNALMASAN ELVAKULT RÉGISÉGEIKBŐL ÉS OCSMÁNY HIBBANT OSTOBA BETEGES ÚJFASISZTA PIACELLENES ZŰRZAVARAIKBÓL KERESNEK ARRA MEGOLDÁSOKAT VÁLASZOKAT, AMELYEK VISZONT SAJNOS NEM MŰKÖDNEK A VALÓSÁGBAN MÉGSEM.DE EZT ŐK NEM TUDJÁK, HISZEN A LEGALATTOMOSABB ÉS LEGHITVÁNYABB RENDSZEREK KERETEI KÖZÖTT FELNŐVE NEM TANULTAK NEM TUDHATTAK A VALÓSÁG IGAZSÁGAIRÓL.NE SAJNÁLJUK ŐKET VISZONT TÚLSÁGOSAN!HOGY MÉRT NEM KELL ŐKET ANNYIRA SAJNÁLNI AMIÉRT ÖSSZEOMLOTTAK A NAGY PRÓBÁLKOZÁSBAN?NA KI TALÁLJA MEG A FILMBEN A VÁLASZT ARRA "KIVEL-MIVEL IS VAGYUNK LENNÉNK HÁBORÚBAN" ?